Nominering till Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, SFMRs studentpris 2018

SFMR delar årligen ut ett pris för bästa vetenskapliga studentarbete med anknytning till radiologi eller nuklearmedicin inom läkarprogrammet. Priset delas ut på Röntgenveckan i samband med föreningens årsmöte och prissumman uppgår f.n. till 5 000 kr + ett resebidrag för resa till Röntgenveckan, deltagande i en konferensdag inklusive presentation av arbetet. Vetenskapligt arbete på 15-30 hp under läkarprogrammet eller vetenskapliga arbeten som görs under sommarlovet, s.k. sommarstipendier kan nomineras till detta pris. Arbeten som gjorts under 2017 eller vårterminen 2018 kan nomineras till 2018 års pris. Utbildningsutskottet inom SFMRs styrelse granskar och bedömer inkomna nomineringar och utser vinnare av priset. Bedömningen baseras på: 

  • Vetenskaplig idé 
  • Genomförande 
  • Nytta inom radiologi-nuklearmedicin 

 Studenterna nomineras av ansvariga handledare eller lärare. Sista dag för nominering: 2018-06-01. Nominering av pristagare görs via mail till undertecknad, med arbetet som bifogad fil. 

Välkomna att nominera studentpristagare! Katrine Riklund För utbildningsutskottet SFMR Katrine.riklund@umu.se