Bilddiagnostisk dokumentation vid kolorektal cancer

Det finns nu en uppdaterad version (2017.11.29) av den radiologiska blanketten för preoperativ kvalitetsregistrering av kolorektal cancer samt uppdateringar i manualen till blanketten (2017.11.29). 

Två MDT standardutlåtanden, kolon respektive rektum (2018.11.16), avsedda att kunna användas i RIS där siffror i utlåtanden skall motsvara de i blanketten för förenklad överföring från utlåtande till kvalitetsregister.

Synpunkter på eller frågor som rör blankett, manual och standardutlåtanden kan skickas till lennart.k.blomqvist@ki.se.

Den nationella styrgruppen för kvalitetsregistret har ett årligt möte då synpunkter på kvalitetsregistreringen och blanketter tas upp och då eventuella förändringar kan beslutas.

När elektronisk registring i INCA för blanketten öppnar, vilket beräknas starta någon gång under första kvartalet 2016 kommer röntgenavdelningar som bedriver MDT/röntgenrond för kirurgkliniker som behandlar kolorektal cancer att ansvara för registreringen i INCA.


Lennart Blomqvist

Professor överläkare

Röntgenkliniken

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

S-17176 Stockholm


Peter Leander docent,

Regionöverläkare i Bild och Funktionsmedicin,

Region Skåne


pdficonsm Ladda ner blanketten

pdficonsm Ladda ner manual för hur blanketten skall fyllas i

pdficonsm  Ladda ner MDT standardutlåtande kolon

pdficonsm  Ladda ner MDT standardutlåtande rektumStrukturerade utlåtanden och standardsvar är något som många arbetar med och som implementeras i allt större utsträckning inom röntgenverksamhet. När det fungerar bidrar strukturerade utlåtanden både till att underlätta utbildning och som stöd vid dokumentation samt höjer kvaliteten på diagnostik och behandling.


Sedan 1995 respektive 2007 finns ett nationellt kvalitetsregister för rektal- respektive koloncancer. Registret har varit viktigt för att kunna följa upp hur patienter med kolorektal cancer diagnostiseras och behandlas på olika sjukhus och i olika regioner i Sverige och har bidragit till kvalitetsförbättringar i vården för denna patientgrupp. Hittills har registrering i registret huvudsakligen skett av kirurger, men även onkologer och patologer har sedan några år börjat dokumentera sina delar.
Sedan flera år har ett arbete pågått med att skapa en radiologisk blankett för dokumentation av bilddiagnostiska fynd vid preoperativ utredning av kolorektal cancer. Det gäller sammanvägda fynd av all bilddiagnostik som presenteras av radiolog vid röntgenrond eller multidisciplinär konferens.

Under föregående år hölls sammanlagt fem radiologiska workshops runt om i landet med syfte att utbilda inom diagnostik av kolorektal cancer samt få synpunkter på ett utkast till en radiologisk blankett.
Blanketten tillsammans med en lathund som beskriver definitioner av fynd och som även innehåller en del referenser finns nu att ladda ned på SFBFMs hemsida. Dokumenten finns även på alla regionala cancercentra och är distribuerade till verksamhetschefer i radiologi. Syftet med blanketten är att underlätta för den enskilda radiologen att granska alla de variabler som Vårdprogramgruppen för Kolorektal cancer bedömt som nödvändiga för en fullständig preoperativ stadieindelning, vilket i sin tur har implikationer på eventuell onkologisk förbehandling av patienten. Avsikten är också att möjliggöra kvalitetsuppföljning och kvalitetshöjande arbete genom registrering i Svenska Kolorektalcancerregistret.

Varje enskild röntgenavdelning ansvarar för att blanketten fylls i och att informationen förs över till kvalitetsregistret i INCA som är under uppbyggnad för den radiologiska blanketten och kommer förhoppningsvis vara klart till årsskiftet. INCA är en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter avseende vård och forskning. Ifyllande sker av den radiolog som demonstrerar den preoperativa utredningen. Ofta är inte utredningen klar i samband med rond/konferens. Till exempel kan komplettering ibland ske med DT/ultraljud/MRT eller PET för att klarlägga metastasutbredning. Blanketten är inte färdigt ifylld förrän den preoperativa utredningen avseende lokal tumörutbredning och fjärrmetastaser före behandling anses klar.

Under året har flera röntgenavdelningar börjat använda blanketten. I väntan på att modulen i INCA är färdig får blanketterna sparas och föras över när modulen är klar. Det är vår absoluta förhoppning att alla nu kommer igång med standardiserade svar och registrering för att förbättra diagnostik och behandling för denna stora grupp av patienter.
Även de kollegor som inte har ansvar för kolorektal röntgenrond eller multidisciplinär konferens så är blanketten och förklarande lathund viktiga att använda då det primära utlåtandet skrivs.

Blanketten kommer aldrig att bli perfekt. Den kommer liksom lathunden att vara ett levande dokument som med en gång per år kommer att uppdateras. Blanketten kommer att vara ett stöd för bedömning men även för utbildning. Synpunkter på blanketten kan lämnas till lennart.k.blomqvist@ki.se . Om det finns behov av lokal/regional utbildning i kolorektalcancerdiagnostik kan vi även hjälpa till med att vara med och arrangera detta. På regionala cancercentra finns även personer att fråga angående kvalitetsregistrering och INCA.

För Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin och Svensk Förening för Gastrointestinal Radiologi
26 oktober 2014

Lennart Blomqvist Peter Leander Henriettae Ståhlbrandt 
Ordförande SFGROrdförande SFBFM  Sekr och fr 2015 tillträdande ordf SFBFM